PROFESJONALIZM Z PASJĄ

100% SATYSFAKCJI
MOJE KURSY JĘZYKOWE
Oferujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, polskiego, włoskiego i francuskiego. Nasze kursy pozwalają na przyswojenie języka i przygotowanie się do egzaminów i konkursów szkolnych. Kursy języka polskiego kierowane są przede wszystkim do starszych uczniów szkoły podstawowej.

ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOŚCI

DLA NAJLEPSZYCH
MOJE KONKURSY
Organizujemy ogólnopolskie konkursy, których celem jest odkrywanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do intensywnej pracy nad swymi predyspozycjami. Autorami testów są nauczyciele dyplomowani z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniem na różnych poziomach edukacyjnych.

WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ

NASZE KURSY JĘZYKOWE

null
JĘZYK NIEMIECKI
ZAPISZ SIĘ NA KURS
null
JĘZYK ANGIELSKI
ZAPISZ SIĘ NA KURS
null
JĘZYK POLSKI
ZAPISZ SIĘ NA KURS
null
JĘZYK WŁOSKI
ZAPISZ SIĘ NA KURS
null
JĘZYK FRANCUSKI
ZAPISZ SIĘ NA KURS
null
JĘZYK HISZPAŃSKI
ZAPISZ SIĘ NA KURS

REGULAMIN KURSÓW

Zasady uczestnictwa w zajęciach

1.W zajęciach w Mojej Szkole Językowej może uczestniczyć Słuchacz, który:

a. zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy Rodziców Słuchacza),

b. nie zalega z regulowaniem należności,

c. stosuje się do zasad regulaminu,

d. bierze systematycznie udział w zajęciach.

2. Szkoła prowadzi kursy w systemie semestralnym. Kurs obejmuje 15 spotkań po 60 minut.Kurs może obejmować inną ilość lekcji/ inną długość lekcji, o ile takie będą ustalenia Słuchacza/ Rodzica Słuchacza i Szkoły i zostanie to zapisanie w Umowie.

3. Nauka języka obcego prowadzona jest w małych grupach: 4-8 osobowych, 3-osobowych, 2- osobowych oraz indywidualnie. W sytuacjach wyjątkowych Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia liczebności grupy.

4. Przydział do grup ustalany jest po wcześniejszej rozmowie z lektorem prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz/Rodzic Słuchacza dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu w danym semestrze.

6. Słuchacz/ Rodzic Słuchacza, który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu, zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na danym kursie. Może to zrobić we własnym zakresie lub za pośrednictwem Szkoły.

7. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie (dot.Słuchaczy, którzy mają min. 60% frekwencji; zaświadczenie jest wydawane na życzenie).

8. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na zajęciach telefonicznie, min. w dzień poprzedzający termin zajęć. W takiej sytuacji lektor proponuje formę nadrobienia zaległości.

9. Zaległości można nadrobić w określonych formach:

a. Lektor drogą mailową wysyła Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza materiały do samodzielnego opracowania. Słuchacz zobowiązuje się do przygotowania się na ich podstawie do kolejnych zajęć. W sytuacjach wyjątkowych Słuchacz może liczyć na konsultacje z lektorem przed lub po kolejnych zajęciach (taką potrzebę należy zgłosić wcześniej telefonicznie) – dotyczy Słuchaczy uczących się w grupach 2-,3-,4-8 osobowych.

b. Lektor z Słuchaczem/Rodzicem Słuchacza nauczanym indywidualnie ustalają termin odrobienia zajęć (ta forma nadrobienia zaległości może wystąpić najwyżej dwa razy w ramach jednego kursu).

10. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane w dniu ustalonej lekcji bądź Słuchacz na niej się nie zjawi bez uprzedzenia, jest ona traktowana, jakby się odbyła. Szkoła nie ma obowiązku proponować Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza żadnej z form nadrobienia zaległości.

11. W przypadku odwołania zajęć przez lektora Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z Słuchaczami/Rodzicami Słuchaczy.

12. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 2 spotkania z rzędu, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Rodziców uczniów niepełnoletnich i maturzystów uczestniczących w kursach przygotowujących do egzaminu.

13. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie Szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą Rodzice.

Płatności

1. Cena kursu uzależniona jest od przynależności Słuchacza do grupy.

2. Cena kursu podana w cenniku obejmuje zapłatę za 15 lekcji po 60 minut w semestrze.

3. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma możliwość wnoszenia opłat za kurs jednorazowo w semestrze lub w systemie ratalnym (4 raty w semestrze).

4. Opłatę jednorazową semestralną należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

5. W systemie ratalnym należy wpłacać raty zgodnie z harmonogramem dołączonym do Umowy.

6. Do opłaty za kurs Szkoła może doliczyć opłaty za dojazd na lekcję do domu Słuchacza.

7. Opłaty za kursy przyjmowane są w formie przelewów na konto firmy –mBank: 94 1140 2004 0000 3702 7706 2726 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza, grupę oraz numer raty, za którą zostaje dokonany przelew lub gotówką u lektora prowadzącego zajęcia.

8. Szkoła oferuje rabaty: rodzinne w wysokości 10% dla drugiego i kolejnego członka najbliższej rodziny (tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice z dziećmi); na drugi wybrany w Szkole kurs.

9. Wszelkie rabaty się nie sumują.

10. Słuchacz/Rodzic Słuchacza jest zobowiązany do zakupu podręczników/testów zaproponowanych przez lektora. Może to uczynić indywidualnie bądź za pośrednictwem Szkoły.

Przepisy porządkowe

1.Słuchacz ma obowiązek punktualnego przychodzenia na kurs.

2. Od Słuchacza/Rodzica Słuchacza zawsze oczekuje się szacunku do lektora i innych uczestników kursu.

3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.

4. Na czas trwania zajęć Słuchacze mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych oraz są zobowiązani do ich wyłączenia bądź wyciszenia tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom. Wyjątkiem są sytuacje, gdy urządzenia te będą wykorzystywane do celów dydaktycznych, o czym poinformuje lektor.

5. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.

6. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia Mojej Szkoły Językowej oraz mienia innych uczestników zajęć.

 

www.mojaszkolajezykowa.pl

 

 

ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

KONKURSY

Nasze ogólnopolskie konkursy to doskonałe narzędzie motywujące do samodzielnego podejmowania intelektualnych wyzwań.

Ogólnopolskie konkursy Mojej Szkoły Językowej skierowane są do uczniów wyższych klas szkół podstawowych i licealnych.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 PLN za każdego uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursów.

REGULAMIN KONKURSÓW

1.Organizatorem konkursów jest Moja Szkoła Językowa.

2. Konkursy przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych (od kl. 4) i licealistów zgodnie z poniższym porządkiem:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY – dla szkół podstawowych

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY – dla szkół podstawowych i liceów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI – dla szkół podstawowych i liceów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MÓJ POLSKI, MÓJ NIEMIECKI, MÓJ ANGIELSKI – dla szkół podstawowych i liceów.

3. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin oraz terminy podane na stronie internetowej Mojej Szkoły Językowej (www.mojaszkolajezykowa.pl).

4. Zestawy zadań konkursowych dostosowane są do poziomu klasowego lub grupowego, uwzględniają podstawę programową, odnosząc się do różnych płaszczyzn wiedzy i umiejętności.
Konkurs jest więc skierowany nie tylko do ucznia zdolnego, ale do każdego realizującego wszkole program nauczania języka polskiego/ języka niemieckiego/ języka angielskiego (dotyczy w zależności od wyboru rodzaju konkursu).

5. Szkoła może zgłosić minimum 6 uczestników.

6. Zapisu na konkurs dokonuje Szkolny Koordynator Konkursu, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.

7. Za udział w konkursie uczestnik wnosi opłatę w wysokości 10 zł. Fundusze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie nagród i obsługi technicznej. Pieniądze powinny być zebrane przez Szkolnego Koordynatora Konkursu i przesłane na konto:

 

Moja Szkoła Językowa
ul. Kmieca 15

71-086 Szczecin
mBank: 94 1140 2004 0000 3702 7706 2726

Pieniądze są wysyłane po przeprowadzeniu konkursu za ilość osób faktycznie uczestniczących w zawodach, ale nie mniejszą niż za 6 osób. Niewysłanie opłaty skutkuje niesprawdzeniem testów.

8. Na życzenie uczestnika i po podaniu wszystkich danych organizator wystawia fakturę w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty.

9. W sytuacji rezygnacji przez szkołę z uczestnictwa w konkursie po wysłaniu przez organizatora materiałów konkursowych szkoła (w jej imieniu Szkolny Koordynator Konkursu) zobowiązana jest do zwrotu kosztów przesyłki i materiałów.

10. Konkurs w formie testu jest przeprowadzany w szkole macierzystej ucznia w terminie podanym na stronie internetowej organizatora. Godzinę konkursu ustala Szkolny Koordynator Konkursu.

11. Testy z kartami odpowiedzi, instrukcją i formularzem protokołu dla Szkolnego Koordynatora Konkursu oraz kodem szkoły nadanym przez organizatora zostaną przesłane do szkół najpóźniej na 2 dni przed konkursem. W razie braku przesyłki prosimy o pilny kontakt z Moją Szkołą Językową.

12. Konkurs jest testem jednokrotnego wyboru. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie poprawnej odpowiedzi spośród czterech poprzez zamalowanie na karcie odpowiedzi właściwego pola. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzyma 1 lub 2 punkty (w zależności od rodzaju konkursu i stopnia trudności pytania), za błędną – 0 pkt, za brak odpowiedzi – 0 pkt. Uczeń powinien używać tylko czarnego długopisu (karty odpowiedzi są sprawdzane skanerem). Błędne odpowiedzi należy poprawiać zgodnie z instrukcją. Konkurs trwa 45 minut.

13. Sprawdzane będą jedynie prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi.

14. Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela.

15. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, bez żadnych pomocy naukowych, nie korzystają z urządzeń elektronicznych.

16. Organizator może zdyskwalifikować ucznia i w szczególnych wypadkach szkołę po stwierdzeniu rażącego złamania zasad uczciwości.

17. Karty odpowiedzi i opłatę za konkurs należy wysłać najpóźniej w ciągu 3 dni po konkursie.

18. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 8 tygodni od terminu konkursu.

19. Każda szkoła otrzyma listę wszystkich uczestników wraz z ich punktacją.

20. Nagrody:

Nagrody dla uczestników:

– laureaci (uczniowie, którzy osiągną 29 i 30 pkt) – bony podarunkowe o wartości 100 zł;

– wyróżnieni (uczniowie, którzy osiągną 27 i 28 pkt) – otrzymują bony podarunkowe o wartości 50 zł;

– wszyscy uczestniczący uczniowie otrzymają dyplomy.

Moja Szkoła Językowa zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród specjalnych.

Nagrody dla Szkolnego Koordynatora Konkursu:

– Szkolny Koordynator Konkursu, którego uczeń uzyskał tytuł laureata, otrzyma bon podarunkowyo wartości min. 50 zł (dotyczy Koordynatora, z którego szkoły wzięło udział co najmniej 20 uczniów);

– Szkolny Koordynator Konkursu, z którego szkoły wzięło udział 25 lub więcej uczniów, otrzymuje upominek książkowy;

– Szkolny Koordynator Konkursu otrzyma dyplom podziękowania.

WAŻNE!

W związku z tym, że konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się, w sytuacji, gdy weźmie w nim udział zbyt mała ilość uczniów, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przyznawania nagród za osiągnięcie tytułu laureata (dotyczy ucznia i Szkolnego Koordynatora Konkursu) i otrzymania wyróżnienia.

21. Wpłacenie opłaty za możliwość uczestniczenia w konkursie przez pełnoletniego uczestnika lub przez rodziców/ opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika Szkolnemu Koordynatorowi Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

22. Wszelkie reklamacje można składać ciągu 30 dni kalendarzowych od uzyskania wyników.

 

 

MOJA SZKOŁA JĘZYKOWA

KONTAKT

ul. Kmieca 15/wejście od ul. 26 Kwietnia 2a 71-086 Szczecin

Dane do przelewu:
Moja Szkoła Językowa Aneta Tyrka
mbank: 94 1140 2004 0000 3702 7706 2726

tyrka@mojaszkolajezykowa.pl
Aneta Tyrka +48 606 339 559

Weronika Tyrka +48 791 002 946

Biuro +48 91 885 15 25

ZAPRASZAMY!

NASZĄ SZKOŁĘ ZNAJDZIESZ TUTAJ
image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off