Regulamin kursów

HomeRegulamin kursów

REGULAMIN KURSÓW

Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Moja Szkoła Językowa prowadzi zajęcia w formie online.

2. W zajęciach w Mojej Szkole Językowej może uczestniczyć Słuchacz, który:

a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w
przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy Rodziców Słuchacza),

b) nie zalega z regulowaniem należności,

c) stosuje się do zasad regulaminu,

d) posiada sprawny sprzęt (komputer/tablet, mikrofon, kamerka) oraz dostęp do internetu,

e) bierze systematycznie udział w zajęciach.

3. Nauka języka obcego prowadzona jest w małych grupach: 3-4-osobowych, 2-osobowych oraz indywidualnie. W sytuacjach wyjątkowych Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia liczebności grupy.

4. Przydział do grupy ustalany jest po wcześniejszej rozmowie z lektorem prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz/Rodzic Słuchacza dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu w danym semestrze.

6. Słuchacz/Rodzic Słuchacza, który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu, zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na danym kursie. Może to zrobić we własnym zakresie lub za pośrednictwem Szkoły.

7. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie (dot. Słuchaczy, którzy mają min. 60% frekwencji; zaświadczenie jest wydawane na życzenie).

8. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma obowiązek wcześniej zgłosić telefonicznie nieobecność na zajęciach, najpóźniej w dzień poprzedzający termin zajęć. W takiej sytuacji lektor proponuje formę nadrobienia zaległości.

9. Zaległości można nadrobić w określonych formach:

a) Lektor drogą mailową wysyła Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza materiały do samodzielnego opracowania. Słuchacz zobowiązuje się do przygotowania się na ich podstawie do kolejnych zajęć. W sytuacjach wyjątkowych Słuchacz może liczyć na konsultacje z lektorem przed lub po kolejnych zajęciach (taką potrzebę należy wcześniej zgłosić telefonicznie) – dotyczy Słuchaczy uczących się w grupach 2-,3-,4-osobowych.

b) Lektor z Słuchaczem/Rodzicem Słuchacza nauczanym indywidualnie ustalają termin odrobienia zajęć (ta forma nadrobienia zaległości może wystąpić najwyżej dwa razy w ramach jednego kursu).

10. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane w dniu ustalonej lekcji bądź Słuchacz na niej się nie zjawi bez uprzedzenia czy nie połączy z lektorem z powodów technicznych leżących po stronie Słuchacza, jest ona traktowana, jakby się odbyła. Szkoła nie ma obowiązku proponować Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza żadnej z form nadrobienia zaległości.

11. W przypadku odwołania zajęć przez lektora Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z Słuchaczami/Rodzicami Słuchaczy.

12. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 2 spotkania z rzędu, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Rodziców uczniów
niepełnoletnich i maturzystów uczestniczących w kursach przygotowujących do egzaminu.

Płatności

1. Cena kursu uzależniona jest od przynależności Słuchacza do grupy.

2. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma możliwość wnoszenia opłat za kurs jednorazowo w semestrze lub w systemie ratalnym.

3. Opłatę jednorazową semestralną należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

4. W systemie ratalnym należy wpłacać raty zgodnie z harmonogramem dołączonym do Umowy.

5. Opłaty za kursy przyjmowane są w formie przelewów na konto firmy – mBank:
94 1140 2004 0000 3702 7706 2726 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza, grupę oraz numer raty, za którą zostaje dokonany przelew.

6. Szkoła oferuje rabaty w wysokości 10%: rodzinne dla drugiego i kolejnego członka
najbliższej rodziny (tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice z dziećmi); na drugi wybrany w Szkole kurs.

7. Rabaty się nie sumują.

8. Słuchacz/Rodzic Słuchacza jest zobowiązany do zakupu podręczników/testów
zaproponowanych przez lektora. Może to uczynić indywidualnie bądź za pośrednictwem Szkoły.

Przepisy porządkowe

1. Słuchacz ma obowiązek punktualnego połączenia się z lektorem (lektor nie ma obowiązku przedłużania lekcji w sytuacji późniejszego rozpoczęcia zajęć z winy Słuchacza).

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające
przeprowadzenie lekcji pozostające po stronie Słuchacza.

3. Słuchacz/Rodzic Słuchacza jest zobowiązany do posiadania w czasie lekcji materiałów dydaktycznych przesłanych przez lektora (w formie papierowej lub elektronicznej).

4. Od Słuchacza/Rodzica Słuchacza zawsze oczekuje się szacunku do lektora i innych uczestników kursu.

5. Słuchacz w czasie zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa.

6. Na czas trwania zajęć Słuchacze mają zakaz korzystania z innych niż zalecone przez lektora stron internetowych i aplikacji komputerowych oraz są zobowiązani do stałego kontaktu z lektorem.

7. Słuchacz jest zobowiązany do niezakłócania przebiegu zajęć innym uczestnikom.

 

 

www.mojaszkolajezykowa.pl

image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/p4647/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off