Regulamin kursów

HomeRegulamin kursów

REGULAMIN KURSÓW

Zasady uczestnictwa w zajęciach 

 1. Moja Szkoła Językowa prowadzi zajęcia w formie online. 
 2. W zajęciach w Mojej Szkole Językowej może uczestniczyć Słuchacz, który:
  a)  zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w
  przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy Rodziców Słuchacza),
  b)  nie zalega z regulowaniem należności,
  c)  stosuje się do zasad regulaminu,
  d) posiada sprawny sprzęt (komputer/tablet, mikrofon, kamerka) oraz dostęp do internetu,
  e)  bierze systematycznie udział w zajęciach. 
 3. Nauka prowadzona jest w małych grupach: 3-4-osobowych, 2-osobowych oraz indywidualnie. W sytuacjach wyjątkowych Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia liczebności grupy. 
 4. Przydział do grupy ustalany jest po wcześniejszej rozmowie z lektorem prowadzącym zajęcia. 
 5. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz/Rodzic Słuchacza dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu w danym semestrze. 
 6. Słuchacz/Rodzic Słuchacza, który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu, zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na danym kursie.
 7. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie (dot. Słuchaczy, którzy mają min. 60% frekwencji; zaświadczenie jest wydawane na życzenie). 
 8. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma obowiązek wcześniej zgłosić telefonicznie nieobecność na zajęciach, najpóźniej w dzień poprzedzający termin zajęć do godziny 21.00. W takiej sytuacji lektor proponuje formę nadrobienia zaległości. 
 9. Zaległości można nadrobić w określonych formach:
  a)  Lektor drogą mailową wysyła Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza materiały do samodzielnego opracowania. Słuchacz zobowiązuje się do przygotowania się na ich podstawie do kolejnych zajęć. W sytuacjach wyjątkowych Słuchacz może liczyć na konsultacje z lektorem przed lub po kolejnych zajęciach (taką potrzebę należy wcześniej zgłosić telefonicznie).
  b)  Lektor z Słuchaczem/Rodzicem Słuchacza nauczanym indywidualnie mogą ustalić termin odrobienia zajęć. Lekcja musi zostać odrobiona w ciągu 30 dni od daty jej odwołania i najpóźniej do dnia wygaśnięcia umowy. Termin odrabiania zajęć powinien być ustalony w ciągu 7 dni od daty ich odwołania. Termin/terminy odrabiania zajęć proponuje lektor. Ta forma nadrobienia zaległości może wystąpić najwyżej dwa razy w ramach jednego kursu, każda kolejna nieobecność będzie odrabiana w formie samodzielnego opracowania materiałów przez Słuchacza. 
 1. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane w dniu ustalonej lekcji (albo później niż godzina 21.00 dnia poprzedzającego lekcję), bądź Słuchacz na niej się nie zjawi bez uprzedzenia czy nie połączy z lektorem z powodów technicznych leżących po stronie Słuchacza, jest ona traktowana, jakby się odbyła. Szkoła nie ma obowiązku proponować Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza żadnej z form nadrobienia zaległości. 
 2. Gdy uczeń nie zjawi się na zajęciach bez poprzedniego poinformowania Szkoły, lektor ma obowiązek czekać na ucznia przez 20 minut. Po tym czasie lektor prowadzący zajęcia jest zwolniony z obowiązku czekania na Słuchacza. 
 3. W przypadku odwołania zajęć przez lektora Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z Słuchaczami/Rodzicami Słuchaczy. 
 4. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 2 spotkania z rzędu, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Rodziców uczniów niepełnoletnich i maturzystów uczestniczących w kursach przygotowujących do egzaminu. 

Płatności 

 1. Cena kursu uzależniona jest od przynależności Słuchacza do grupy. 
 2. Słuchacz/Rodzic Słuchacza powinien wnosić opłatę za kurs za każdy miesiąc z góry, tj. do 10. dnia miesiąca, po otrzymaniu od sekretariatu zestawienia lekcji w danym miesiącu.
 3. Opłatę przy rozpoczęciu współpracy należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 
 4. Opłaty za kursy przyjmowane są w formie przelewów na konto firmy – Moja Szkoła Językowa Weronika Tyrka 54 1140 2004 0000 3402 8301 7356 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza, grupę oraz miesiąc, za którą zostaje dokonany przelew. 
 5. Słuchacz/Rodzic Słuchacza jest zobowiązany do zakupu podręczników/testów zaproponowanych przez lektora.

Przepisy porządkowe 

 1. Słuchacz ma obowiązek punktualnego połączenia się z lektorem (lektor nie ma obowiązku przedłużania lekcji w sytuacji późniejszego rozpoczęcia zajęć z winy Słuchacza). 
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające przeprowadzenie lekcji pozostające po stronie Słuchacza. 
 3. Słuchacz/Rodzic Słuchacza jest zobowiązany do posiadania w czasie lekcji materiałów dydaktycznych przesłanych przez lektora (w formie papierowej lub elektronicznej). 
 4. Od Słuchacza/Rodzica Słuchacza zawsze oczekuje się szacunku do lektora i innych uczestników kursu. 
 5. Słuchacz w czasie zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa. 
 6. Na czas trwania zajęć Słuchacze mają zakaz korzystania z innych niż zalecone przez lektora stron internetowych i aplikacji komputerowych oraz są zobowiązani do stałego kontaktu z lektorem. 
 7. Słuchacz jest zobowiązany do niezakłócania przebiegu zajęć innym uczestnikom.

 

www.mojaszkolajezykowa.pl

 

image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/p4647/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off