Regulamin kursów

HomeRegulamin kursów

REGULAMIN KURSÓW

Zasady uczestnictwa w zajęciach

1.W zajęciach w Mojej Szkole Językowej może uczestniczyć Słuchacz, który:

a. zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy Rodziców Słuchacza),

b. nie zalega z regulowaniem należności,

c. stosuje się do zasad regulaminu,

d. bierze systematycznie udział w zajęciach.

2. Szkoła prowadzi kursy w systemie semestralnym. Kurs obejmuje 15 spotkań po 60 minut.Kurs może obejmować inną ilość lekcji/ inną długość lekcji, o ile takie będą ustalenia Słuchacza/ Rodzica Słuchacza i Szkoły i zostanie to zapisanie w Umowie.

3. Nauka języka obcego prowadzona jest w małych grupach: 4-8 osobowych, 3-osobowych, 2- osobowych oraz indywidualnie. W sytuacjach wyjątkowych Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia liczebności grupy.

4. Przydział do grup ustalany jest po wcześniejszej rozmowie z lektorem prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz/Rodzic Słuchacza dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu w danym semestrze.

6. Słuchacz/ Rodzic Słuchacza, który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu, zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na danym kursie. Może to zrobić we własnym zakresie lub za pośrednictwem Szkoły.

7. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie (dot.Słuchaczy, którzy mają min. 60% frekwencji; zaświadczenie jest wydawane na życzenie).

8. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na zajęciach telefonicznie, min. w dzień poprzedzający termin zajęć. W takiej sytuacji lektor proponuje formę nadrobienia zaległości.

9. Zaległości można nadrobić w określonych formach:

a. Lektor drogą mailową wysyła Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza materiały do samodzielnego opracowania. Słuchacz zobowiązuje się do przygotowania się na ich podstawie do kolejnych zajęć. W sytuacjach wyjątkowych Słuchacz może liczyć na konsultacje z lektorem przed lub po kolejnych zajęciach (taką potrzebę należy zgłosić wcześniej telefonicznie) – dotyczy Słuchaczy uczących się w grupach 2-,3-,4-8 osobowych.

b. Lektor z Słuchaczem/Rodzicem Słuchacza nauczanym indywidualnie ustalają termin odrobienia zajęć (ta forma nadrobienia zaległości może wystąpić najwyżej dwa razy w ramach jednego kursu).

10. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane w dniu ustalonej lekcji bądź Słuchacz na niej się nie zjawi bez uprzedzenia, jest ona traktowana, jakby się odbyła. Szkoła nie ma obowiązku proponować Słuchaczowi/Rodzicowi Słuchacza żadnej z form nadrobienia zaległości.

11. W przypadku odwołania zajęć przez lektora Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z Słuchaczami/Rodzicami Słuchaczy.

12. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 2 spotkania z rzędu, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Rodziców uczniów niepełnoletnich i maturzystów uczestniczących w kursach przygotowujących do egzaminu.

13. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie Szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą Rodzice.

Płatności

1. Cena kursu uzależniona jest od przynależności Słuchacza do grupy.

2. Cena kursu podana w cenniku obejmuje zapłatę za 15 lekcji po 60 minut w semestrze.

3. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma możliwość wnoszenia opłat za kurs jednorazowo w semestrze lub w systemie ratalnym (4 raty w semestrze).

4. Opłatę jednorazową semestralną należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

5. W systemie ratalnym należy wpłacać raty zgodnie z harmonogramem dołączonym do Umowy.

6. Do opłaty za kurs Szkoła może doliczyć opłaty za dojazd na lekcję do domu Słuchacza.

7. Opłaty za kursy przyjmowane są w formie przelewów na konto firmy –mBank: 94 1140 2004 0000 3702 7706 2726 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza, grupę oraz numer raty, za którą zostaje dokonany przelew lub gotówką u lektora prowadzącego zajęcia.

8. Szkoła oferuje rabaty: rodzinne w wysokości 10% dla drugiego i kolejnego członka najbliższej rodziny (tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice z dziećmi); na drugi wybrany w Szkole kurs.

9. Wszelkie rabaty się nie sumują.

10. Słuchacz/Rodzic Słuchacza jest zobowiązany do zakupu podręczników/testów zaproponowanych przez lektora. Może to uczynić indywidualnie bądź za pośrednictwem Szkoły.

Przepisy porządkowe

1.Słuchacz ma obowiązek punktualnego przychodzenia na kurs.

2. Od Słuchacza/Rodzica Słuchacza zawsze oczekuje się szacunku do lektora i innych uczestników kursu.

3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.

4. Na czas trwania zajęć Słuchacze mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych oraz są zobowiązani do ich wyłączenia bądź wyciszenia tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom. Wyjątkiem są sytuacje, gdy urządzenia te będą wykorzystywane do celów dydaktycznych, o czym poinformuje lektor.

5. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.

6. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia Mojej Szkoły Językowej oraz mienia innych uczestników zajęć.

 

www.mojaszkolajezykowa.pl

 

 

image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off